Alexander Clemenson är generalsekreterare för KFUM Sverige.

Alexander Clemenson är generalsekreterare för KFUM Sverige. Foto: Pressbild

Insänt: Unga förbises i debatt om slopad straffrabatt

INSÄNT. Debatten om slopad straffrabatt för unga förs utan ungas perspektiv. Ytterligare ett exempel på hur unga utestängs från samhällsdebatten i frågor som berör dem. Vi är övertygade om att nyckeln till att lösa problemet med kriminalitet är att göra de unga delaktiga, inte att slopa straffrabatten. KFUM bedriver framgångsrika projekt med inkludering som verktyg för att arbeta såväl förebyggande som med att bryta etablerade kriminella mönster hos unga.

Återigen exkluderas unga i frågor som berör dem. Detta trots att vuxna har ett ansvar att se till att det finns plats för unga att ta, både i samhällsdebatten och i beslutsprocesser. Sverige har åtagit sig att på flera sätt stärka ungas rättigheter. Genom exempelvis antagandet av den nya barnkonventionen som träder i kraft som svensk lag 1 januari, eller FNs säkerhetsrådsresolution 2250: ungas fred och säkerhet, som Sverige har förbundit sig till. Det talas flitigt om att unga ska inkluderas i beslutsprocesser men stannar ofta i ord som ett spel för galleriet.

Det som tydligt förbises i debatten om straffrabattens vara eller icke vara . är de ungas röst. Det går inte att motverka problemet unga i kriminalitet utan att jobba tillsammans med unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Genom att jobba holistiskt och inkludera både individen, föräldrarna, lokalsamhället och myndigheter går det att både förekomma och förändra beteende.

Sveriges utmaning med ungdomskriminalitet är inte svensk, det finns gott om evidens, både i Sverige och internationellt, för att framgångsrikt motarbeta att unga fastnar i kriminalitet. Vi behöver ta tillvara på och utveckla de lärdomar som finns. KFUM bedriver sedan ett antal år tillbaka projektet ”Youth Justice” tillsammans med afrikanska partners. Genom att arbeta holistiskt och med ungas egna behov i fokus, har andelen unga i Sydafrika som återgår i kriminalitet efter avslutat straff sjunkit från 80% till nästintill obefintlig på bara tre år. De metoder som används i detta projekt utgår från att bemyndiga individen och lyssna till hens drömmar och motivation. Något universellt som funkar oavsett vem du är eller varifrån du kommer och därför är lika relevant i den svenska kontexten.

KFUMs projekt ”Youth Justice” är ett konkret exempel på arbetssätt tillsammans med unga. Vi tar avstamp i det som är grundbulten i vår verksamhet; alla människors lika värde och en övertygelse att unga själva, med rätt verktyg, kan utveckla både sig själva och världen.

Att däremot försöka komma åt problemet genom att vuxenvärlden fokuserar på strafftider är naivt. Tror en på riktigt att en ung människa som suttit tre år i fängelse är mindre benägen att begå nytt brott än om hen suttit ett år har en antagligen inte pratat med en ung kriminell. Frågan är om en överhuvudtaget satt sig in i ungas perspektiv.

Inom KFUM har de unga en självklar röst. Oavsett bakgrund eller livssituation. Vi delar gärna med oss av beprövade fungerande metoder att arbeta tillsammans med unga för att en gång för alla angripa problematiken på riktigt.

Alexander Clemenson

Generalsekreterare KFUM Sverige

Publicerad 29 October 2019 00:00